ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

คณาจารย์

Category: บุคลากร Last Updated: Tuesday, 01 October 2019
 หัวหน้าภาควิชาฯ  
  อ.ดร.พิเชษฐ์  สืบสายพรหม (Dr.Pichet  Suebsaiprom) (E9049)  
Pichet S
ดูตารางสอน
con address อาคาร 8 ชั้น 4
con tel 034-351897 ต่อ 7523
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204282 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  img12 02204323 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์
  img12 02204385 ระบบควบคุมแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล
  img12 02204497 สัมมนา
  img12 02205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
  img12 02205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

รองหัวหน้าภาควิชาฯ  
  อ.ดร.เสกสรรค์  มธุลาภรังสรรค์ (Dr.Seksan  Mathulaprangsan) (E9045) 
Seksan M

ดูตารางสอน 

con address อาคาร 8 ชั้น 4
con tel โทร 7522 หรือ 7526 หรือ 7528 ต่อ 14
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  
  
  
  
  
  

คณาจารย์  
  อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ (Dr.Kairat  Jaroenrat) (E9048)
Kairat J

ดูตารางสอน

con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8307
con tel โทร 7522 หรือ 7526 หรือ 7528 ต่อ 11
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204112 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204214 การฝึกปฏิบัติทางการเขียนโปรแกรมและทักษะการแก้ปัญหา  
  img12 02204226 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  img12 02204421 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  img12 02204425 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  img12 02204422 ปฏิบัติการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  img12 02204497 สัมมนา

  อ.ดร.จักกริช พฤษการ (Dr.Chakkrit  Preuksakarn) (E9037)
Chakkrit P
ดูตารางสอน
con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8308
con tel โทร 7522 หรือ 7526 หรือ 7528 ต่อ 12
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204112 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204313 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
  img12 02204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  img12 02204332 ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  img12 02204471 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

  ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร (Asst.Prof.Amornrit  Puttipipatkajorn) (E9040)

Amornrit P

ดูตารางสอน 

con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8311
con tel 034-351897 ต่อ 7525
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204222 การออกแบบระบบดิจิทัล 
  img12 02205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
  img12 02205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
  img12 02204213 ทฤษฎีการคำนวณ
  img12 02204224 ปฏิบัติการวงจรตรรกะ
  img12 02204461 ปัญญาประดิษฐ์
  img12 02204497 สัมมนา

  ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล (Asst.Prof.Thitipong  Satiramatekul) (E9039)

Thitipong S

ดูตารางสอน

con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8313
con tel 034-351897 ต่อ 7529
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204223 การฝึกปฎิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  img12 02204283 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
  img12 02204284 ปฏิบัติการพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
  img12 02204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ 
  img12 02205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
  img12 02205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
  img12 02205203 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
  img12 02205303 ปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
  img12 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล (Dr.Sivadol  Sateanpattanakul) (E9055)
Sivadol S

ดูตารางสอน 

con address อาคาร 8 ชั้น 4
con tel โทร 7522 หรือ 7526 หรือ 7528 ต่อ 14
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204213 ทฤษฎีการคำนวณ
  img12 02204214 การฝึกปฏิบัติทางการเขียนโปรแกรมและทักษะการแก้ปัญหา
  img12 02204215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี II
  img12 02204432 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
  img12 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

  ผศ.นุชนาฎ  สัตยากวี (Asst.Prof.Nutchanat  Sattayakawee) (E9044) 
Nutchanat S
ดูตารางสอน
con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8309 
con tel 034-351897 ต่อ 7524 
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
รายวิชาที่สอน: 
  img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 
  img12 02204213 ทฤษฎีการคำนวณ
  img12 02204331 ซอฟต์แวร์ระบบ
  img12 02204341 การออกแบบและการสร้างระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
  img12 02204342 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ
  img12 02204432 การออกแบบเชิงวัตถุ
  img12 02204432 02204445 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  img12 02204497 สัมมนา

  อ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ (Dr.Duangpen  Jetpipattanapong) (E9056)

 Duangpen J

ดูตารางสอน

con address อาคาร 8 ชั้น 4  
con tel โทร 7522 หรือ 7526 หรือ 7528 ต่อ 15
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
  img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
  img12 02204212 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี I
  img12 02204217 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
  img12 02204351 การจัดการระบบฐานข้อมูล
  img12 02204497 สัมมนา

  อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา (Dr.Varunya  Attasena) (E9042)  
Varunya A
ดูตารางสอน
con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8312
con tel โทร 7528 หรือ 7523
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
img12 02204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
img12 02204213 ทฤษฎีการคำนวณ
img12 02204214 ทักษะการโปรแกรม
img12 02204233 การฝึกปฎิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
img12 02204321 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
img12 02204495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
img12 02204497 สัมมนา

  อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด (Dr.Boonyarat  Phadermrod) (E9043)
Boonyarat P
ดูตารางสอน
con address อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8310
con tel โทร 7522 หรือ 7526 หรือ 7528 ต่อ 16
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายวิชาที่สอน:
img12 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 
img12 02204214 ทักษะการโปรแกรม 
img12 02204223 การฝึกปฎิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
img12 02204313 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 
img12 02204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
img12 02204497 สัมมนา

  อ.ร้อยโทอนุมัติ  อิงคนินันท์ (Mr.Anumat  Engkaninan) (E9050) 
      Anumat E
ดูตารางสอน
con address อาคาร 8 ชั้น 4  
con tel 034-351897 ต่อ 7523 
emailButton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
รายวิชาที่สอน: 
img12 02204222 ดิจิทัลเบื้องต้น
img12 02204385 ระบบควบคุมแบบแอนะล็อกและแบบดิจทัล
 

คณาจารย์สอนพิเศษ  
who
ดูตารางสอน
ผศ.ดร.คทา ประดิษฐวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
img12 02204496 Selected Topics in Com.& Electronics Eng.
อ.อภิเษก หงษ์วิทยากร 
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 
img12 02204322 Embedded System

อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร 
img12 02204323 Microprocessor and Microcontroller
img12 02204324 Microprocessor and Microcontroller Laboratory
img12 02204496 Selected Topics in Com.& Electronics Eng.

อ.มงคล วุฒิธนากุล 
img12 02204352 ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร 
img12 02204112 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น


   

 

Hits: 23686

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3900380
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
548
1008
9060
12629
30357
65823
3900380

Online (15 minutes ago):33

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.204.191.31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง