ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ข่าวการศึกษา Last Updated: Monday, 20 November 2017
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ [20 พ.ย. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตในประเทศ [20 พ.ย. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อไปประชุมวิชาการในต่างประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2560 [17 ต.ค. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล [4 ก.ค. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล [19 พ.ค. 60]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง นิสิตที่มีผลงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกตามระเบียบการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [6 ต.ค. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง ให้นิสิตชั้นปี 1 ทุกคณะทุกคนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน และวิชาทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย [26 ก.ย. 59]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2559 [18 เม.ย. 59]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบปีที่ ๑๓ [7 เม.ย. 58]
img12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 [19 ม.ค. 59]
img12 ประกาศเรื่องการฝึกงานและการทำโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [23 พ.ย. 58]
img12 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [3 ก.ค. 58]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล IT สำหรับงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [3 ก.ค. 58]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) [3 ก.ค. 58]
img12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย [3 ก.ค. 58]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2558 [20 เม.ย. 58]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น [19 ม.ค. 58]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12 - 24 ม.ค. 58 [28 พ.ย. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การดำเนินกิจกรรมของนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [19 พ.ย. 57]
img12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (OGRF) [15 ก.ย. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [27 ส.ค. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 [7 พ.ค. 57]
img12 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับโครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557  [9 เม.ย. 57]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะฯ 2557 [แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม] [5 มี.ค. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในช่วงเวลาระหว่างสอบไล่ ประภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 [3 มี.ค. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 [3 ก.พ. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [29 ม.ค. 57] 
Hits: 1985

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3900452
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
620
1008
9132
12629
30429
65823
3900452

Online (15 minutes ago):38

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.204.191.31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง