ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

แผนการเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2555 (รหัส 55 ปี 3 สหกิจ)

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Monday, 08 September 2014

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา)
     

ปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01417167

คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
(Engineering Mathematics I)
3 (3-0-6)

01420111

ฟิสิกส์ทั่วไป I
(General Physics I)

3 (3-0-6)

01420113

ปฎิบัติการฟิสิกส์ I
(Laboratory in Physics I)

1 (0-3-2)

01999021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

3 (3-0-6)

02204112

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
(Introduction to Object-Oriented Programming) 
3 (2-3-6)

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2-1)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 ( - - )

 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 ( - - )
  รวม
18 ( - - )
     

ปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3 (2-3-6)

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
1 (0-3-2)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of General Chemistry)
3 (3-0-6)

01417168

คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 
(Engineering Mathematics II)

 3 (3-0-6)

01420112

ฟิสิกส์ทั่วไป II 
(General Physics II)

3 (3-0-6)

01420114

ปฎิบัติการฟิสิกส์ II
(Laboratory in Physics II)

1 (0-3-2)

02204214 การฝึกปฏิบัติทางการเขียนโปรแกรมและทักษะการแก้ปัญหา
(Practicum in Programming and Problem Solving Skills) 
1 (0-3-2)

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2-1)

01355xxx ภาษาอังกฤษ
(English)
3 ( - - )
  รวม
19 ( - - )
     

ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01417267

คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
(Engineering Mathematics III)

3 (3-0-6)

02204211

วิยุตคณิต
(Discrete Mathematics)

3 (3-0-6)

02204212

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี I
(Data Structures and Algorithms I)

3 (3-0-6)

02204216

ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Camp)

1 (0-3-2)

02204222

ดิจิทัลเบื้องต้น
(Digital Fundamentals)

3 (3-0-6)

02204224

ปฏิบัติการดิจิทัล
(Digital Laboratory)

1 (0-3-2)

02204225

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)

3 (3-0-6)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 ( - - )

  รวม
20 ( - - )
     

ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204215

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี II
(Data Structures and Algorithms II)

3 (3-0-6)

02204217

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Probability and Statistics for Computer Engineers)

3 (3-0-6)

02204226

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Network Systems)

3 (3-0-6)

02204281

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)

3 (3-0-6)

02204283

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
(Fundamentals of Electronics)

3 (3-0-6)

02204284

ปฏิบัติการพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
(Fundamentals of Electronics Laboratory)

1 (0-3-2)

 
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา

3 ( - - )

  รวม

19 ( - - )

     

ปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204282

ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory)

1 (0-3-2)

02204323

ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller)

3 (3-0-6)

02204324

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller Laboratory)

1 (0-3-2)

02204326

ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Network Systems Laboratory)

1 (0-3-2)

02204332

วิศวกรรมระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems Engineering)

3 (3-0-6)

02204341

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

3 (3-0-6)

02204351

การจัดการระบบฐานข้อมูล      
(Database Systems Management)

3 (3-0-6)

 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 ( - - )
  วิชาเฉพาะเลือก

3 ( - - )

  รวม
21 ( - - )
     

ปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204352

ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Legal and Ethical Considerations in Information Technology)
3 (3-0-6)

02204385

ระบบควบคุมแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล
(Analog  and Digital  Control Systems)
3 (3-0-6)

02204495

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ I
(Computer and Electronics Engineering Project I)

2 (2-0-4)

02204497

สัมมนา
(Seminar)

1

02206111

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Material)

3 (3-0-6)

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 ( - - )
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 ( - - )
 
วิชาเฉพาะเลือก
3 ( - - )
  รวม

21 ( - - )

     

ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204490

สหกิจศึกษา 6
  รวม

6

     

ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204399 การฝึกงานวิชาชีพ
(Professional Training)

1

 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ II
(Computer and Electronics Engineering Project II) 

2 (0-6-3) 

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 ( - - )

  วิชาเฉพาะเลือก

6 ( - -)

 
วิชาเลือกเสรี

6 ( - -)

  รวม

18 ( - - )

Hits: 9883

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6945004
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
976
1252
3214
18711
39392
50840
6945004

Online (15 minutes ago):24

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.234.244.181