ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร อัจฉริยะ
(เรียนออนไลน์และปฏิบัติการ)

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 13 กรกฎาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 (18 สัปดาห์)
 • วันและเวลาในการเรียน
  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. การสอนบรรยายออนไลน์ (สด)
  วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เรียนปฎิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเรียนภาคสนาม ณ หน่วยงานความร่วมมือ
 • รูปแบบการเรียนการสอน เรียนแบบผสมผสาน โดยเรียนออนไลน์และปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่น (workshop)
 • ราคา 900 บาท
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตารางเรียน

ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร อัจฉริยะ
(เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง)

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 27 กรกฎาคม 2563 – 29 พฤศจิกายน 2563 (18 สัปดาห์)
 • วันและเวลาในการเรียน
  การเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง (240 ชั่วโมง ใน 18 สัปดาห์)
 • รูปแบบการเรียนการสอน การเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง และสามารถยื่นขอประเมินความรู้ความสามรถที่ตนเองได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (มีค่าใช้จ่ายในการสอบประเมินความรู้)
 • ราคา ฟรี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดหลักสูตร ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ

Smart Agriculture System Plants Production Entrepreneur

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ สำหรับขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 รวมทั้งสนับสนุนทางเลือกหรืออาชีพใหม่หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคคลในหลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในระบบที่ถูกเลิกจ้าง/แรงงานคืนถิ่น แรงงานในระบบที่ขาดทักษะและมีแนวโน้มจะถดถอย แรงงานในระบบที่มีคุณค่าในปัจจุบันแต่ต้องการ Upskill/Reskill กำลังคนที่จะเข้าสู่ระบบแรงงาน เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทำงานร่วมกับภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน ได้สร้างนวัตกรรมเกษตรเพื่อการใช้งานจริง และได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปด้วยกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปจะมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจพร้อมทำงานได้ทันทีในภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาฝึกคิดและทำตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนในภาคการศึกษา โดยในทุกวิชาจะมีกรณีตัวอย่าง (Case Study) หรือโครงงาน (Project) ที่เป็นการบูรณาการของทุกวิชาในชุดวิชานั้นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช ทั้งในโรงเรือนและแปลงเกษตรกรรม รวมถึงต้องมีทักษะทางธุรกิจในการที่จะเป็นผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture System Plants Production Entrepreneur) ซึ่งต้องมีความสามารถดังนี้

 1. สามารถวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช
 2. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโรงเรือนและแปลงเกษตรกรรม
 3. สามารถประเมินระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
 4. สามารถจัดทำแผนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตเพื่อการตัดสินใจในการติดตั้งและพัฒนาระบบ

ทักษะที่ได้รับ

ผู้สำเร็จการศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วย

 1. มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมและชี้นำการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 2. มีความสามารถในการออกแบบ และสร้างเครื่องมืออัตโนมัติที่จำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเกษตรอัจฉริยะ
 3. มีความสามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า วางแผน และบริหารดำเนินกิจการธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตรได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. เป็นผู้มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนะคติเชิงบวก มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อาชีพเป้าหมาย

เมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

 1. ผู้ประกอบการผลิตพืช
 2. ผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืช
 3. สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)