ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

แผนการเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2560 (รหัส 60)

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Friday, 17 November 2017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา)
     

ปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01417167

คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
(Engineering Mathematics I)
3 (3-0-6)

01420111

ฟิสิกส์ทั่วไป I
(General Physics I)

3 (3-0-6)

01420113

ปฎิบัติการฟิสิกส์ I
(Laboratory in Physics I)

1 (0-3-2)

01999111

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
(Knowledge of the Land)

2 (2-0-4)

02204171

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
(Structured Programming)
 3 (2-3-6)

02999144

ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
(Life Skills For Undergraduate Student)
1 (1-0-2)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 ( - - )

 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร วิชาภาษาไทย 3 ( - - )
  รวม
19 ( - - )
     

ปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01417168

คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 
(Engineering Mathematics II)

3 (3-0-6)

01420112

ฟิสิกส์ทั่วไป II 
(General Physics II)

3 (3-0-6)

01420114

ปฎิบัติการฟิสิกส์ II
(Laboratory in Physics II)

1 (0-3-2)

02204111

วิทยุตคณิต
(Discrete Mathematics)

3 (3-0-6)

02204121

หลักมูลดิจิทัล
(Fundamental of Digital)

3 (3-0-6)

02204122

ปฏิบัติการหลักมูลดิจิทัล
(Laboratory in Fundamental of Digital)

1 (0-3-2)

02204172

การฝึกปฏิบัติทางการเขียนโปรแกรมและทักษะการแก้ปัญหา
(Practicum in Programming and Problem Solving Skills)

1 (0-3-2)

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2-1)

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

3 (--)

  รวม
19 ( - - )
     

ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01403114

ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)

1 (0-3-2)

01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of General Chemistry)
3 (3-0-6)

01417267

คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
(Engineering Mathematics III)

3 (3-0-6)

 02204221

วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Electrical Engineering for Computer Engineer)

 3 (3-0-6)

02204231

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี I
(Data Structures and Algorithms I)

3 (3-0-6)

02204271

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
 3 (2-3-6)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 ( - - )

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

1 ( - - )

  รวม
20 ( - - )
     

ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3 (2-3-6)

02204222

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Electrical Engineering for Computer Engineer Laboratory)
 1 (0-3-2)

02204223

หลักมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Fundamentals)
3 (3-0-6)

02204232

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี II
(Data Structures and Algorithms II)
 3 (3-0-6)

02204241

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)

3 (3-0-6)

02204272

ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Camp)

1 (0-3-2)

02204281

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Network Systems)

3 (3-0-6)

 
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

3 ( - - )

  รวม

20 ( - - )

     

ปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204224

ปฏิบัติการหลักมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Fundamentals Laboratory)

1 (0-3-2)

02204311

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Probability and Statistics for Computer Engineers)

3 (3-0-6)

02204321

สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems)

3 (3-0-6)

02204351

วิศวกรรมระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems Engineering)

3 (3-0-6)

02204361

การจัดการระบบฐานข้อมูล      
(Database Systems Management)

3 (3-0-6)

02204381

ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Network Systems Laboratory)
1 (0-3-2) 

02204xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 (--)

 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3 ( - - )
  รวม
20 ( - - )
     

ปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204341

ระบบฝังตัว
(Embedded System)
3 (2-3-6)

02204371

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
3 (3-0-6)

02204372

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Management of Information Technology)
3 (3-0-6)

02204497

สัมมนา
(Seminar)

1

02206111

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Material)

3 (3-0-6)

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3 ( - - )
 
วิชาเลือก
3 ( - - )
  รวม

19 ( - - )

     

ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204495

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ I
(Computer Engineering Project I
2 (2-0-4)
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

1 ( - - )

 
วิชาเลือก

6 ( - - )

  วิชาเลือกเสรี

3 ( - - )

  รวม

12 ( - - )

     
     

ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

 02204499  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ II
(Computer Engineering Project II

2 (0-6-3) 

  วิชาเลือก

6 ( - -)

 
วิชาเลือกเสรี

3 ( - -)

  รวม

11 ( - - )

Hits: 11979

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6944893
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
865
1252
3103
18711
39281
50840
6944893

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.234.244.181