ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Wednesday, 24 January 2018

logofac

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     
 
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
 
     
 
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)
 
     
  หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1)     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   13  หน่วยกิต
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต

(2)     หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต
- วิชาแกน  30  หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน  55  หน่วยกิต
   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    18  หน่วยกิต
   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    19  หน่วยกิต
   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์    14  หน่วยกิต
   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   3  หน่วยกิต
   กลุ่มการค้นคว้าอิสระ   1  หน่วยกิต
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  19  หน่วยกิต

(3)     หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

(4)     การฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า  240  ชั่วโมง
ยกเว้นนิสิตที่เรียนแผนสหกิจศึกษา
 
   
Hits: 17999

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6944970
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
942
1252
3180
18711
39358
50840
6944970

Online (15 minutes ago):16

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.234.244.181