ชื่อผลงาน

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

 

Electical Engineering Fundamental

ผู้แต่ง

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2562

ประเภท

ตำรา

download
19986
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

 

02204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้แต่ง

ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2556

ประเภท

เอกสารประกอบการสอน

download
617
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

วิยุตคณิต

 

Discrete Mathematics

ผู้แต่ง

อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

เอกสารประกอบการสอน

download
634
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

ระบบสืบค้นเชื้อพันธุกรรมพืช

 

search engine system for Genetic Resources

ผู้แต่ง

อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2564

ประเภท

คู่มือ

download
331
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด