ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

Last Updated: Monday, 14 September 2015
2558.05.25 ncesp1
      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัด "งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1" ขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
2558.05.25 ncesp2

2558.05.25 ncesp3       การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า 
1. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานและโครงงานนิสิต/นักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ 
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต/นักศึกษาสู่การส่งผลงานในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
4. เพื่อกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้รู้จักผลงานของกันและกัน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานร่วมกันในอนาคต เกิดความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย 
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะและเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

2558.05.25 ncesp16
2558.05.25 ncesp4 2558.05.25 ncesp5 2558.05.25 ncesp6
      โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของโครงงานวิศวกรรมและการนำไปใช้" และ อ.ดร.วศิน สุทธิฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ (Digital Forensics)" 
2558.05.25 ncesp6-1

      ช่วงบ่ายเป็นการตรวจประเมินผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจำนวนหัวข้อโครงงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกมานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน
      นอกจากนี้ในงานยังมีบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร บูธหนังสือ และบูธรับสมัครงานจำนวน 3 บูธ ได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท PASONA HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. และ Microsoft Student Partner เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานและการทำงานเมื่อการศึกษาไปแล้ว 

2558.05.25 ncesp9 2558.05.25 ncesp10 2558.05.25 ncesp11
2558.05.25 ncesp7 2558.05.25 ncesp8 2558.05.25 ncesp15
สำหรับรางวัลการประกวดผลงานภาคโปสเตอร์ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2558.05.25 ncesp12เจ้าของผลงาน: นฤดล คูหาเรืองรอง เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ วัสรา รอดเหตุภัย 
หน่วยงาน: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชื่อผลงาน: การพัฒนาโปรแกรมเตือนความจำจากการอ้างอิงด้วยการระบุพิกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
2558.05.25 ncesp14เจ้าของผลงาน: วุฒิไกรสร ชัชวาลย์ ญาณวุฒิ แสงฤทัยกาล และ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ 
หน่วยงาน: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชื่อผลงาน: การพัฒนาเกมจำลองชีวิตจริงของคู่หูกระต่าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
2558.05.25 ncesp13เจ้าของผลงาน: ศิริพงษ์ อินพรหม 
หน่วยงาน: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ชื่อผลงาน: ต้นแบบตู้สมองกลควบคุมสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเห็ด
2558.05.25 ncesp18 2558.05.25 ncesp19 2558.05.25 ncesp20
หมายเหตุ: คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร อ.ดร.จักกริช พฤษการ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล อ.นุชนาฎ สัตยากวี อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ คุณจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา คุณอนัญญา ไขรัมย์ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต คุณเอกลักษณ์ เรืองศรี คุณกันต์ธร  ศรียา และ คุณอภินันท์ ปลอดแก้ว 
   arrow2L3ภาพกิจกรรม facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
Hits: 4362

จำนวนผู้เยี่ยมชม

5501150
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
27
652
1569
12384
38052
51546
5501150

Online (15 minutes ago):14

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.225.221.130