ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

โครงสร้างการบริหารงาน

Category: เกี่ยวกับภาควิชาฯ
Last Updated: Thursday, 24 December 2020

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     
  Varunya A
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา
 
  Seksan M
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)

อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 
 
 Boonyarat P
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด
  Amornrit P
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร 
   
ณาจารย์
Chakkrit P
ผศ.ดร.จักกริช พฤษการ
Thitipong S
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
Pichet S
อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม
Sivadol S
อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
Kairat J
อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ 
Anumat E
อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์
 

 
  Duangpen J
ผศ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
 
     
  จ้าหน้าที่
Jutatip S
นางสาวจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ภาควิชาฯ)
Monthicha Nu
นางสาวมณฑิชา นุชชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการฯ)
Sasitorn CH
นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต
นักวิทยาศาสตร์
-
Aekkalux R
นายเอกลักษณ์ เรืองศรี
วิศวกร 
Sorapong K
นายวรธนัท เกตุศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
Panatda P
นางปนัดดา พรมชาติ
คนงาน 
     

วิดีทัศน์

Category: เกี่ยวกับภาควิชาฯ
Last Updated: Thursday, 06 February 2014

วิดิทัศน์แนะนำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

แนะนำภาควิชา

Category: เกี่ยวกับภาควิชาฯ
Last Updated: Tuesday, 26 January 2021

วิดิทัศน์แนะนำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

paismall

 วิสัยทัศน์ 
      "เป็นผู้นำการผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมไทย"
 ภารกิจ 
      "ผลิต บัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งให้บริการวิชาการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมไทย"

ปรัชญาและปณิธาน 
      "ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์คุณภาพดี เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม"

       cpe clean17ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาควิชาหนึ่งใต้กำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งดำเนินงานตาม ปรัชา/ปณิธานของคณะฯ "ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม" โดยมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในแถบภาคตะวันตกซึ่งพบว่ายังมีน้อยอยู่ และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนิสิตนักศึกษาอื่นๆที่สนใจอีกด้วย

 

l3small       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่ครบครัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
seminarcom 111ซอฟต์แวร์ในสาขาต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบ
 ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเทค
โนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ และผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆได้ 

การเรียนการสอนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

image01สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ ประกอบหน่วยความจำ การเชื่อมต่อและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์ต่อเสริมองค์ประกอบและการออกแบบหน่วยประมวลผล ประสิทธิภาพและการปรับปรุง แบบจำลองระบบแบบกระจาย ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
image03

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขที่อยู่แบบไอพี โพรโทคอลหาเส้นทาง การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยทีซีพี/ไอพี การจัดการเครือข่าย ความมั่นคงและความปลอดภัยของเครือข่าย เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่ายp

image066

ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริการข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล

image05

ภาษาโปรแกรม (Programming Language)
การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

image077

แบบจำลองคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ทั้งแบบสองมิติและสามมิติโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข อาทิเช่น ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ เป็นต้น

image07

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
การแทนความรู้ โครงสร้างความจำ การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

image088

การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design)
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต ปัญหาเชิงการจัดปัญหากราฟ ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี

image09

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์ สำหรับสำนักงานทั่วไป เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ตระบบสารสนเทศ และระบบจัดการฐานข้อมูล การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรม

   

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6944909
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
881
1252
3119
18711
39297
50840
6944909

Online (15 minutes ago):14

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.234.244.181