Friday 09 November 2018
Date:14/10/2018 - 31/03/2019 8:30 AM - 4:30 PM
Repeat Every Day
  14 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 - วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W

วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W

หมายเหตุ : หากดํานินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการ

ลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลกัฐาน

Back to event list