บุคลากรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ใหม่ เว็บไซต์เก่า

เกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับงานวิจัย

เกี่ยวกับนิสิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 บทความและผลงานทางวิชาการ
ระเบียบ กฎเกณฑ์และข่าวประกาศจากหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ผลงานวิจัย
E-LEARNING
หลักสูตรปริญญาโท ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง
การเทียบรหัสวิชา
หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (SAC) เอกสารประกอบการเรียน/ตำรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน

TRANSCRIPT กิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน NONTRI ACCOUNT (สำหรับนิสิต) แจ้งเรื่องร้องเรียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน SMART SYSTEM  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระบบลงทะเบียนนิสิต  
กองกิจการนิสิต (กพส.) ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา  
กองคลัง มก. ระบบสารสนเทศนิสิต  
กองบริการการศึกษา (กพส.) ฐานข้อมูลนิสิต  
สำนักหอสมุด กำแพงแสน ระบบสารสนเทศนิสิตฝึกงาน  
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบขอจบออนไลน์  
  ระบบประเมินการเรียนการสอน  
  ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์  
  ลงทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มก.